Program Współpracy

Program Współpracy
-0001-11-30

Wystartowała zainicjowany w listopadzie inicjatywa: Ogólnopolska sieć Animatorów Rzek. Zapraszamy do zapoznania się z programem dzialań na lata 2011-2013, więcej informacji o projekcie w grupie dyskusyjnej Sieci: siec-animatorow-rzek@googlegroups.com

Program współpracy dla Ogólnopolskiej Sieci Animatorów Rzek

Fundacja Impact,

Grudzień 2010.

Nasze cele długofalowe:

Usprawnienie mechanizmów skutecznej współpracy sektora NGO i administracji publicznej w obszarze działań nadrzecznych i prorzecznych poprzez utworzenie prężnie działającej interdyscyplinarnej struktury sieciowej.

Upowszechnienie wyników badań i „dobrych praktyk” oraz sprawdzonych metod aktywnej współpracy interdyscyplinarnej wśród NGO, instytucji i szeroko pojętego społeczeństwa.

Stworzenie DOBREJ MARKI polskich rzek.

Cele projektu w latach 2011-2013:

1.      Stworzyć warunki rozwoju współpracy i nabywania nowych kompetencji dotyczących tematyki związanej z rzekami dla NGO „rzecznych” i współpracujących podmiotów administracji publicznej w Polsce poprzez

a)    Profesjonalizację działań NGO „rzecznych” oraz administracji publicznej w prowadzeniu projektów w przestrzeni publicznej i projektów nadwodnych: wzrost wiedzy interdyscyplinarnej z jak największej liczby branż skupionych wokół rzek i (teoria i praktyka),

b)   Upowszechnienie i wymiana doświadczeń wśród grup docelowych wysokich standardów działania w sektorze NGO w zakresie:

- prowadzenia badań potrzeb lokalnych,

- metod angażowania społeczności w działania prospołeczne,

- Rozwój kompetencji personalnych pracowników organizacji pozarządowych: umiejętność prowadzenia negocjacji, umiejętności korzystania z nowoczesnych internetowych metod zarządzania informacją i komunikacją (niezbędną do sprawnego komunikowania się w Sieci).

 1. Stworzyć bazę wiedzy o rzekach i projektach realizowanych nad rzeką i dla rzeki - w branżach spotykających się nad rzeką – od Eko-hydrologii po animację kultury (umożliwiające wiele dalszych działań strategicznych).
 2. Umożliwić rzeczywisty wpływ sektora NGO na politykę wodną

a)    Rzecznictwo na rzecz rzek dla budowania szerszej świadomości społecznej poprzez działania informacyjno - promocyjne projektu,

b)   Zwiększenie realnego wpływu na prawo wodne i polityki publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem: edukacji, ochrony środowiska oraz integracji społecznej.

 

Kogo zapraszamy do działania:

- edukatorzy oraz animatorzy z organizacji pozarządowych już działających lub zainteresowane rozpoczęciem działalności nad rzekami i dla rzek w całym kraju, jak również ich współpracownicy, wolontariusze i sympatycy.

- przedstawiciele administracji publicznej, w szczególności Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW). Kluczowe są RZGW w Warszawie i Krakowie – o największym zasięgu działania oraz największych doświadczeniach w dziedzinie edukacji prorzecznej.

- przedstawiciele samorządów, w szczególności odpowiedzialni za tworzenie planów zagospodarowania i planów miejscowych. Do nich skierowane będą wydawnictwa, raporty, jak również zaproszenie do udziału w grupach eksperckich.

- Pracownicy uczelni i ośrodków badawczych w Polsce i Europie, ze szczególnym naciskiem na ośrodki prowadzące badania nad rewitalizacją oraz ekohydrologią.

 

Etapy tworzenia sieci:

Etap I – Tworzenie sieci (zaproszenie do uczestnictwa w seminariach, których odbiorcy staną się członkami – założycielami Sieci).

Etap II Tworzenie Zespołów Eksperckich w poszczególnych branżach.

Etap III Pozyskiwanie nowych członków sieci .

– prowadzona w sposób ciągły przez Regionalnych Koordynatorów poprzez aktywne wyszukiwanie NGO, udział w konferencjach, targach i organizację spotkań.

 

DZIAŁANIA 2011-2012

1.    Organizacja 7 dwudniowych seminariów (S I – S VII) dla przedstawicieli organizacji, instytucji, ośrodków chętnych do zaangażowania się w sieć, Każdorazowo: 2 dni(10 h) i prowadzenie: para trenerska i zaproszonych ekspertów z PBIS „Stocznia” i Centrum Studiów Strategicznych (SII, III, IV, VI).

 • S I Inauguracja działań. Stworzenie przepisów wewnętrznych obowiązujących członków sieci – porozumienia partnerskiego, regulaminu przystąpienia i członkowstwa, systemu wyboru koordynatorów sieci po 2012 r.,
 • S II Wdrożenie innowacyjnych sposobów komunikacji wewnętrznej w sieci:

- CiviCRM – środowisko do tworzenia i obsługi bazy danych członków sieci, osób i miejsc dystrybuowania informacji i materiałów sieci,

- Debate Graph – interaktywne narzędzie do prowadzenia i moderowania debaty internetowej,

- ChallengeSD  - interaktywne narzędzie komunikacji internetowej dla specjalistów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju,

 • S III Stworzenie strategii działania sieci na lata 2010-2012 oraz planów działania 2010 - 2020.
 • S IV Stworzenie strategii zaangażowania Sieci w kształtowanie polityk publicznych – edukacyjnej, ochrony środowiska, integracji społecznej poprzez uczestnictwo reprezentantów Sieci w innych projektach partnerskich (np. Wodny Okrągły Stół, Partnerstwo dla Klimatu), ciałach konsultacyjnych i doradczych (np. komisjach dialogu społecznego).
 • S V Stworzenie i opracowywanie szczegółowego harmonogramu działań w Grupach eksperckich – analizy,  ekspertyzy.
 • S VI Stworzenie i opracowanie szczegółowego harmonogramu działań w Grupach Eksperckich  - wdrożeniu innowacyjnych metodyk badań społecznych stosowanych w sieci: - narzędzie MojaPolis oraz Lime Server wdrażane w Polsce przez PIBS Stocznia.
 • S VII poświęcone będzie szczegółowo „produktom” Sieci: raportom, broszurze i wydawnictwom oraz ewaluacji cyklu seminariów.
 1. Organizacja  dwóch 2 dniowych konferencji – I oraz II walne zebranie Ogólnopolskiej Sieci Animatorów Rzek

·         Konferencja „Temat: rzeka. Działania trzech sektorów dla zrównoważonego rozwoju rzek i nabrzeży w Polsce” – 2 dni między 1.11 a 30.11.2011 w Łodzi. I walne zebranie Sieci. Prezentacja rocznej pracy Sieci.

·         Konferencja „Od działania do kreowania polityk społecznych. Wyniki badań, raporty i rekomendacje Ogólnopolskiej Sieci Animatorów Rzek”. między 1.11 a 30.11 (wstępny termin to 19-20.11.2012) w Warszawie – podczas konferencji nastąpi prezentacja analiz, ekspertyz oraz finalnych raportów prac grup, konferencja prasowa.

3. Produkcja serii 3 filmów zawierających prezentację:

1) Sieci (j dokumentacja filmowa projektu) - wypowiedzi uczestników, organizatorów, partnerów, ekspertów .

2) Dobrych praktyk –projektów prorzecznych wybranych z opracowanego Katalogu Dobrych Praktyk.

3) Zaangażowania społecznego – wypowiedzi mieszkańców terenów nadrzecznych.

4. Zespoły Eksperckie 2011-2012

- powołanie 4 Grup Eksperckich i całościowy nadzór merytoryczny nad pracą, harmonogramem i metodologią pracy Grup - nadzór merytoryczny nad tworzonymi materiałami – koordynator zespołów eksperckich:

 

 • REWITALIZACJA
 • KULTURA
 • EDUKACJA
 • ROZWÓJ LOKALNY/INTEGRACJA SPOŁECZNA

Narzędzia pracy grup roboczych

a)    Organizacja Spotkań Grup .

b)   4 Wizyty studyjne u organizacji partnerskich River//Cities w Belgii, Włoszech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Austrii (łączna liczba uczestników – 5 x 4 uczestników i 2 organizatorów – 30 osób).

c)    Analiza źródłowa.

d)    4 Ekspertyzy –zaprogramowanie przez grupy eksperckie rozwiązań systemowych dla każdego z obszarów przedstawionych dla każdej dziedziny:

Lista priorytetów problemów do rozwiązania ze szczególnym uwzględnieniem punktów sprzecznych interesów różnych grup i rekomendacji dla ich rozwiązania oraz Katalog dobrych praktyk działań NGO w zakresie współpracy z administracją publiczną i oddziaływania społecznego.

e)    2 badania opinii społecznej mające na celu weryfikację społeczną pracy grup eksperckich.

f)     Seria 6 wydawnictw

W ramach projektu zapoczątkujemy serię wydawniczą, dystrybuowaną nieodpłatnie dla sektora NGO, organów administracji, organizacji pozarządowych oraz w bibliotekach branżowych.

 

- Publikacja otwierająca – Budowanie Partnerstw w Inicjatywach Nadrzecznych –25 esejów pogrupowane w 4 tematyczne rozdziały (PUBLIKOWANE BĘDĄ ESEJE PRZESŁANE PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI).

-  4 Wydawnictwa podsumowujące pracę Grup Eksperckich (4 monografie, 40 autorów).

Szczegółowy opis dokonanych w Grupach Eksperckich działań analiz i badań.

- Publikacja Końcowa „Rozwój nadbrzeży w praktyce – poradnik dla NGO” zostanie opracowana w 2013 r. jako efekt 2 letniej pracy Sieci. Będzie to szczegółowy opis tworzenia Sieci, demokratycznego procesu formowania oraz zapis przeprowadzonych prac – opisany z perspektywy – organizatora i poszczególnych partnerów (monografia, 15 autorów).

g)    Raporty (łączny nakład 400 sztuk)

Skrócona forma 4 wydawnictw, wyciąg z ekspertyz mający charakter popularno-naukowy, rozpowszechniane poprzez Sieć i media do środowiska NGO, administracji publicznej oraz naukowców i polityków.

 

5.  Działania koordynacyjne – prowadzone stale przez okres 24 miesięcy

-          organizacja, czuwanie nad przebiegiem komunikacji, organizacja seminariów, administrowanie stroną www,

-          działania merytoryczne – tworzenie baz, materiałów, wydawnictw, programów spotkań, etc.

-          Zadania związane z rozszerzaniem sieci i promocją.

 

6. Działania informacyjno – promocyjne (24 miesiące)

Specjalista ds. PR, którego zadaniem będą kompleksowe działania PR projektu
- rzecznictwo prasowe projektu - promocja projektu w internecie oraz organizacja konferencji prasowej,

Portal internetowy

Nowoczesna platforma komunikacji – serwis informacyjny z wieloma funkcjami ułatwiającymi komunikację jej użytkownikom.
Zostanie wykorzystana istniejąca już storna www.tematrzeka.pl,

Broszura informacyjna Sieci

Plakat Sieci

Billboardowa Kampania ogólnopolska

Rezultaty  2011-2012

1.    Nawiązanie trwałej współpracy minimum 100 osób z minimum 40 organizacji pozarządowych i podmiotów administracji publicznej.

 1. Minimum 3 tys. odbiorców, wśród których upowszechniono wiedzę interdyscyplinarną i dobre praktyki działań dla rzek (odbiorcy wydawnictw, uczestnicy – DOBRZE ROZPOZNANA I NIEPRZYPADKOWA GRUPA ODBIORCOW!


Ewaluacja i raportowanie
Działania ewaluacyjne projektu będą prowadzone kilkakrotnie w czasie realizacji projektu wg. standardów projektowych z pełną dokumentacją. Podczas seminariów i konferencji zostaną przeprowadzone badania ewaluacyjne wśród uczestników Zostanie przygotowany raport ewaluacyjny dotyczący działań organizacyjnych, merytorycznych i promocyjnych projektu.

Dlaczego my? Krótko O Fundacji Impact:

Fundacja Impact powstała na początku 2008r z misją wpływu na społeczeństwo poprzez podejmowanie działań inspirujących aktywne uczestnictwo w kulturze. Fundacja jest członkiem i koordynatorem międzynarodowej platformy miast nadrzecznych: River//Cities. która skupia 30 organizacji i instytucji kulturalnych, organizacje badawcze oraz przedstawicieli władz lokalnych pochodzących z 20 krajów, głownie europejskich (www.river-cities.net). Obecnie prowadzona jest procedura rejestracji sieci jako polskiej Fundacji z międzynarodowym gronem fundatorów. W 2008 i 2009 roku Fundacja Impact inicjowała i koordynowała współpracę z ponad 100 NGO, firm, instytucji angażując je w działania partnerskie podczas następujących wydarzeń: 

-          Festiwal Sztuki Nad Wisłą PRZEMIANY (koordynacja działań 14 NGO realizujących projekty o łącznej wartości ponad 3 mln zł),

-          OFF/ON Warszawa 6 Europejski Tydzień Filmowy,

-          Re:wizje 3 Inwazja Sztuki Niezależnej –200 artystów oraz ponad 15000 widzów;

-          River//Cities - Flow of Identity (ze środków Europejskiej Fundacji Kultury).

 

Agnieszka Wlazeł

Prezes Fundacji Impact –25 lat doświadczenia pracy w organizacji pozarządowej, realizator projektów kulturalnych, interdyscyplinarnych, prorzecznych finansowane ze źródeł lokalnych, krajowych i międzynarodowych, m.in. Sezonu Kulturalnego nad Wisłą 2006 r., Festiwalu Sztuki nad Wisłą „Przemiany” w 2009 r. Inicjator powołania, członek zarządu i koordynator międzynarodowej Sieci River//Cities. Absolwentka UW (Animacja Kultury) i European Diploma for Cultural Project Management – dyplomu Fundacji M. Hictera z Brukseli. Ekspert w wielu konkursach grantowych. W latach 2007-2009 była liderem projektu partnerskiego „Rzeki Przemian – tworzyć – uczyć – łączyć” finansowanego przez program Grundtvig Komisji Europejskiej.


Elżbieta Jurkowska
Koordynator projektów w NGO od 2004 r. trener edukacji obywatelskiej, realizator kilkunastu programów o zasięgu lokalnym i regionalnym, inicjator imprez międzynarodowych (Meeting Sector podczas COP14; konkurs „Green Heart Awards” pod patronatem MTV Switch). W 2009 odpowiedzialna za budowanie partnerstw podczas Festiwalu Sztuki nad Wisłą Przemiany (m.in. organizacja Eko-weekendu nad Wisłą i Future City Game Wizja – Wisła!) Od 2010 r koordynator program „Temat: Rzeka” dla NGO, administracji publicznej oraz szkół. Jest absolwentem Akademii Innowatorów Społecznych Ashoka – Innovators for the Public. Mgr politolog Uniwersytetu Warszawskiego, studia międzywydziałowe w zakresie psychologii i gospodarki przestrzennej (na Uniwersytecie Warszawskim i Wrocławskim.) 

 

Miasto nad wodą? Wizja ? Wisła!
-0001-11-30

  17 lutego 2011 r., godz. 18.00 cykl: Projekt Miejski 17 lutego 2011 r. o godzinie 18.00 w Krakowie, w Bibliotece Sztuki odbędzie się spotkanie poświęcone tematowi rzeki  »»

Jak świętowano na Wiśle w latach 30-tych
-0001-11-30

Przedstawiamy filmik pochądzący ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.  »»

Temat: Rzeka otrzymał certyfikat na 2011 rok.
-0001-11-30

W czwartek 21 stycznia 2011r. w gmachu Ministerstwa  Środowiska zostały wręczone certyfikaty Partnerstwa dla Klimatu, »»

Prowadzimy warsztaty w szkołach.
-0001-11-30

Warsztaty Temat: Rzeka są w toku, nasi trenerzy jeżdżą do szkół z całej Polski, już niedługo na stronie relacje ze szkoleń. »»

WISŁA - 1047 TAJEMNIC - nowa publikacja Fundacji Marka Kamińskiego
-0001-11-30

Ukazała się niedawno i już można ją kupić. Nowa książka wydana przez Fundację Marka Kamińskiego.  »»

filmy


««
»»
May 2019
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31